top of page

«FRA LEIE TIL EIE» – EN NY MÅTE Å REALISERE BOLIGDRØMMEN PÅ

Av de 3 usolgte leilighetene i byggetrinn 1 er kun leilighet 301 tilgjengelig for «Fra leie til eie»

Det er mer lønnsomt å eie enn å leie bolig. Dette fordi det er

 • Lave renter

 • Skattemessig fordelaktig

 • Man får gevinst ved sannsynlig økning i verdi av boligen over tid.

 

Dagens krav om 15 % egenkapital for kjøp av bolig, kan imidlertid gjøre det vanskelig å få lån i banken. Dette selv om man har tilstrekkelige inntekter til å betjene renter og avdrag.

 

Vi lanserer nå derfor et «FRA LEIE TIL EIE»-konsept der vi tilbyr deg en 3 års leieavtale, med en valgfri rett til å kjøpe boligen til opprinnelig salgspris. Kjøpsretten kan benyttes når du måtte ønske det i perioden frem til innflytting i 2022 og i hele leieperioden på 3 år frem til 2025.

 

Det legges opp til at inntil 4 leiligheter i Trinn 1 av Steinbruddet Panorama tilbys som «FRA LEIE TIL EIE».

 

 

EKSEMPEL

 

Vi har følgende eksempel på en leilighet i Steinbruddet Panorama som i dag har en kjøpesum på kr. 3.700.000,-:

 • Husleien pr måned er kr 12.000,- (felleskostnader estimert til kr. 1.750,- pr måned kommer i tillegg).

 • Kr. 2.000,- av husleien vil være «avdrag» som reduserer kjøpesummen tilsvarende hvis man benytter retten til å kjøpe boligen.

 • Dette betyr at dersom du benytter retten etter 3 år vil avdragene i sum være kr. 72.000,- og kjøpesummen blir 3.628.000,-

 

Vi viser 2 eksempler på effekt av verdiøkning i perioden:

 

Eksempel 1: Årlig prisøkning på 2 %

 • Dersom vi forventer en prisstigning på boligen på 2 % pr. år, vil boligen om 4 år være verdt ca. kr. 4.000.000,-. Du vil da få da en «papirgevinst» på ca. kr. 300.000,- ved å benytte retten til å kjøpe

 • Ved ny takstverdi på boligen for eksempel på 4.000.000,- vil banken kunne gi deg et lån basert 85 % av takstgrunnlaget som vil være kr. 3.400.000,-.

 • Dette vil bety at den resterende egenkapital som du da må ha disponibelt om 4 år blir da kun kr 228.000,-.

 • Dersom verdiøkninga blir lavere enn 2 % pr. år blir nødvendige egenkapital høyere.

 

Eksempel 2: Årlig prisøkning på 3,5 %

 • Dersom vi forventer en prisstigning på boligen på 3,5 % pr. år, vil boligen om 4 år være verdt ca. kr. 4.250.000,-. Du vil da få da en «papirgevinst» på ca. kr. 550.000,- ved å benytte retten til å kjøpe

 • Ved ny takstverdi på boligen for eksempel på 4.250.000,- vil banken kunne gi deg et lån basert 85 % av takstgrunnlaget som vil være kr. 3.612.500,-.

 • Dette vil bety at den resterende egenkapital som du da må ha disponibelt om 4 år blir da kun kr 15.500,-.

 • Blir prisøkninga over 3,5 % pr. år har du altså gjennom «FRA LEIE TIL EIE»-avtalen finansiert hele egenkapitalen til boligkjøpet !

 

 • I eksemplene er omkostninger ved kjøp av boligen holdt utenfor. Pr dags dato er omkostningene dokumentavgift 2,5 % av kjøpesummen og tinglysningsgebyr på kr. 585,-. I tillegg kan komme gebyrer ved inngåelse av lån og lignende. Til sammen utgjør alt dette ca. kr. 100.000,-

 

HVEM KAN SØKE OM «FRA LEIE TIL EIE»

Du kan søke alene eller sammen med noen. Dette kan være ektefelle/samboer, forelder eller andre.

 

«FRA LEIE TIL EIE» er et tilbud for deg eller dere som har tilstrekkelige inntekter til å betjene bo-kostnadene, men som pr. dags dato ikke har tilstrekkelig egenkapital til å oppnå finansiering i bank.

 

Gjennom «FRA LEIE TIL EIE» får du mulighet til å komme inn på boligmarkedet nå. Gjennom sparing og forventet verdistigning vil du kunne bli eier av boligen din i løpet av de nærmeste 4 årene.

 

De typiske søkerne for «FRA LEIE TIL EIE» vil være førstegangskjøpere i boligmarkedet, småbarnsfamilier og single/enslige som ønsker å eie egen bolig. Det er ingen aldersgrense for å søke om fra «leie til eie».

 

HVORDAN SØKE OM «FRA LEIE TIL EIE»

 

Dersom «FRA LEIE TIL EIE» er interessant for deg, vil Eiendomsmegler1 formidle kontakt med representant for Steinbruddet Invest AS som står bak Steinbruddet Panorama.

 

Du vil da få fremlagt et forslag til leiekontrakt som vil bli gjennomgått for den aktuelle boligen du ønsker.

 

Dersom du ønsker å gå videre etter dette, sender du inn en digital søknad til vår samarbeidende bank, Sparebank1 Nord-Norge AS.

 

I søknaden gir du samtykke til at banken innhenter dine kredittopplysninger. Du skal i søknaden blant annet oppgi opplysninger som jobb- og sivil status, inntekter, faste utgifter, gjeld og egenkapital.

Banken vil foreta en vurdering av evnen til å finansiere husleie og øvrige bokostnader i leieperioden, samt muligheten til å kunne oppnå finansiering til kjøp av boligen i løpet av avtaleperioden.

 

Steinbruddet Invest AS gjør en endelig avgjørelse av søknaden etter anbefaling fra banken.

bottom of page